Algemene voorwaarden
 
  • Uitsluitend onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle clausules en voorwaarden voorkomend op brieven en documenten van onze klanten.
Het feit van onze leveringen te aanvaarden, brengt automatisch het akkoord van de koper mee met onze verkoopsvoorwaarden. Uitzondering hierop zijn uitsluitend door onze firma bevestigde of aanvaarde afwijkende verkoopsvoorwaarden.
Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de koper, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op de documenten van de koper.
 
  • De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt, en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst
De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper. Vracht- en verpakkingskosten komen ten laste van de koper, behoudens andersluidende.
De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de firma.
 
  • De vrijwaringplicht m.b.t. tot de gebreken strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 
  • Klachten betreffende de factuur moet per aangetekend schrijven gebeuren, binnen de 8 dagen na de toezending.
Na deze termijn zullen levering en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard.
 
  • De verkoper kan het contract verbreken in het geval de koper zijn verplichtingen tegenover de verkoper niet nakomt.
In het geval het contract ontbonden wordt door toedoen van de koper kan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding eisen gelijk aan 30 %  van de waarde van het contract, onder voorbehoud van verhoging indien de geleden schade hoger uitvalt. Wanneer ten gevolge van overmacht, oorlog, maatregelen van de overheid e.d. de verkoper niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
De verkoper houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 
  • De verkochte goederen blijven integraal eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de koopsom. In geval van niet-betaling houdt de verkoper zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Alle risico’s aan dewelke de goederen zouden kunnen blootstaan dienen door de koper gedragen te worden vanaf het ogenblik dat deze te zijner beschikking staan.
 
  • De verstrekte prijzen en offertes zijn louter indicatief en niet-bindend voor de verkoper. De verkoper kan ze op elk ogenblik wijzigen tot op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling.
Wij behouden ons het recht de goederen of diensten aan te rekenen naargelang de uitvoering ervan, zelfs indien het gedeeltelijke leveringen, plaatsingen of dienstverleningen betreft. Iedere vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest mee van 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.
In geval van ongegronde niet betaling op de vervaldag zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12% met een minimum van € 125 en een maximum van € 1.900 ten  titel van conventioneel verhogingsbeding. Niet-betaling van een rekening op de vervaldag laat ons toe de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op de debiteur en ieder order of lopend contract op te schorten of te annuleren.
 
  • In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Brugge bevoegd.